Varför Humble Executive

Humble Executive grundades för att skapa en lösning för Executive Search baserad på en idé om ett hållbart näringsliv som utgår från evidens, ett noggrannare rekryteringsarbete och vikten av mångsidighet. En mångsidig organisation fattar långsiktiga beslut som driver innovation, tillväxt och resultat. På så sätt rekryterar vi de kandidater som bidrar med störst värde för dig, och tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart näringsliv.

Executive Search som Metodik

Executive Search är en metodik som utvecklats över lång tid för att tillfoga kvalitetshöjande moment samt mer djupgående urvals- och matchningstekniker till rekryteringar mot befattningar med en större ansvarsbild, där förutsättningarna är svårare, där kraven på hur processen bedrivs och hur organisationens varumärke uppfattas är högre, samt i vissa scenarion för att möta upp mot behov av större diskretion.

Vid valet av rekryteringstjänst är det viktigt att väga in vad de mest intressanta toppkandidaterna förväntar sig avseende upplevelse och moment i en modern och gedigen process.

Som metod anser vi att Executive Search är tillämpbar och ger bättre resultat för alla nyckelpositioner där några eller flera av ovanstående kriterier är viktiga.

Vårt Arbetssätt

Humble Executive är ett värderingsdrivet team av experter med lång erfarenhet av chefsrekrytering. Vi är specialister på att identifiera mångsidiga ledare och nyckelpersoner som stärker våra kunders förmåga att ta bättre och bredare beslut.

Bolagens sammansättning påverkar precis allt – från lönsamhet till arbetsgivarvarumärke. För att förstå kundbehov, omvärld och organisation krävs flertalet perspektiv. Fler synsätt genererar diskussioner, som i sin tur genererar fler möjliga lösningar. Lösningar som inte hade kunnat uppstå ur samma infallsvinkel. Mångsidighet bland ledare, beslutsfattare och nyckelpositioner bidrar till bättre lönsamhet.

Vår uppgift är att belysa er utgångspunkt och att sätta fingret på vilka element som går att tillföra för att stärka er mångsidighet. Uppdragsbeskrivningen för befattningen baseras på vilken person och ledarskap vi bedömer att ni behöver för att vidareutveckla, utmana eller driva innovation.

Vi arbetar därför ständigt för att utveckla en metodik som går ett steg längre än traditionell executive search avseende evidens, noggrannhet och förmågan att identifiera mångsidighet. Vi har därför kompletterat ett i grunden gediget arbetssätt med ytterligare leveranslöften för att ge er nya perspektiv och en bättre förmåga att identifiera mångsidighet.

Bred och Djup Utvärdering
Vi använder ledande forskningsbaserade person- och ledarbedömningsverktyg som ger dig insikter i kandidatens motivation, drivkrafter, ledarskapsstil, riskbeteenden, beslutsstil samt generell begåvning.
Gedigen Företagsanalys & Onboarding
Vi antar ingenting. För att förstå vilka attribut som historiskt bidragit till mångsidighet och hållbarhet i din organisation genomför vi i varje uppdrag en grundlig analys och utvärdering. När ni har funnit en mångsidig kandidat som matchar era behov bistår vi även med ett kommunikationspaket och onboarding.
Chief Science Officer
Vi tror på ett mer noggrannt rekryteringsarbete. Till vår hjälp har vi en av landets främsta forskare inom employer branding, generationsforskning, beslutsprocesser och marknadsföring, PhD. Anders Parment.
Seniora Konsulter
Humble Executive erbjuder seniora konsulter med lång erfarenhet och förmåga att identifiera den mångsidighet som bidrar med störst värde för dig i varje uppdrag.
Externa Partners
Vi arbetar tillsammans med externa partners för utveckla förståelsen och metoder för att identifiera och matcha mångsidighet och hållbarhet mellan bolag och kandidater. Dessa insikter kommer dig till nytta i ett samarbeta med oss.
Mångsidiga Kandidater
Vi har ett starkt engagemang för att bygga relationer med kandidater som kan bidra med mångsidighet i er verksamhet. Vi säkerställer att urvalet i varje uppdrag innehåller en palett av marknadens hela utbud.
Kompetensmobilitet
Efterfrågan från kandidater att byta bransch och bidra i nya kontexter ökar. Många kandidater uppleverar att vår metodik ger dem och organisationer rätt beslutsunderlag för branschöverskridande matchning. Vi ser denna trend som en god källa till mångsidighet.